Type and press Enter.

Laura Dockrill: Big Bones

Kahden naisen lukupiirn heinäkuun kirjaksi kaipa­simme jotain vähän kevyempää luettavaa, ja valit­simme lopulta Laura Dockrillin young adult ‑kirjal­li­suutta edustavan teoksen Big Bones. Kirja käsit­telee vakavia aiheita kevyesti ja huumorin keinoin – se siis oli tarpeeksi kepeä tarpei­siimme, mutta sellainen, josta löytyy syväl­li­sem­pikin sanoma.

Kirjan päähenkilö Bluebelle alias BB alias Big Bones (nimi, jonka hän on saanut koulussa) on 16-vuotias tyttö, joka rakastaa varta­loaan sellaisena kuin se on. Hän ei koe olevansa ylipai­noisena huonompi kuin muut. Kun BB saa koulussa rajun astma­koh­tauksen, tervey­den­hoitaja ohjeistaa häntä laihdut­tamaan ja syömään terveel­li­semmin – mutta BB syö jo terveel­li­sesti eikä hän halua laihtua! Jostain syystä keskustelu hoitajan luona ajautuu lopulta BB:n tulevai­suu­den­suun­ni­telmiin: hän haluaisi jättää koulun kesken ja mennä työhar­joit­teluun kahvilaan, jossa jo työsken­telee koulun ohella. BB:n äiti ei kuitenkaan innostu ajatuk­sesta ja he päätyvät sopimukseen, tervey­den­hoitaja todis­ta­janaan: koulun lopet­ta­mista ja harjoit­telua voidaan harkita, mikäli BB suostuu pitämään kuuden viikon ajan ruoka­päi­vä­kirjaa ja ryhtyy käymään salilla. Mitäpä BB ei unelmansa eteen tekisi, joten hän suostuu järjes­telyyn. Lopulta ruoka­päi­vä­kir­jasta tuleekin normaali päivä­kirja, johon BB kirjaa kaikki hänelle tapah­tuvat asiat ja ajatukset. Se päivä­kirja on tämä kirja.

Big Bones käsit­telee vakavia aiheita, kuten ulkonäköä, ruumiin repre­sen­taa­tiota, nyky-yhteis­kunnan ruumis­normeja ja läski­fobiaa erityi­sesti nuoren naisen näkökul­masta, mutta myös yhteis­kun­nal­li­sella tasolla. BB on saanut koko ikänsä kuulla olevansa läski ja siksi erilainen eli huonompi kuin muut. Vaikka BB rakastaa varta­loaan, vähät­te­levät sanat totta kai satut­tavat. Suurin osa kirjan ihmisistä onkin ällöt­täviä törppöjä, jotka eivät kykene hillit­semään itseään ja olemaan sanomatta törkeitä, BB:n painoon liittyviä ajatuk­siaan suoraan päin tytön naamaa. Aluksi mietin, että onko kyseessä liioi­teltu keino kirjai­li­jalta tuoda esiin läski­fobia ja sen yleisyys, koska niin moni ihminen tervey­den­hoi­ta­jasta BB:n esimieheen laukoo aivan järkyt­täviä, vähät­te­leviä asioita, että voisiko oikeasti olla tottakaan! Mutta no, ei ihmisten törkeys toisaalta myöskään yllätä.

Läski­fobian ja ulkonäön lisäksi kirjassa käsitellään hyvin myös perheen sisäisiä ongelmia, kuten esimer­kiksi vanhempien eroa ja sisarusten välistä suhdetta. Mukana on, kuten YA-kirjal­li­suu­delta vähän osaa odottaakin, myös romanssi, joka tapahtuu aika itses­tään­sel­västi, mutta ei kuitenkaan häirinnyt suuresti. BB rakastaa ruokaa ja ruoan­laittoa, joten kirja on myös täynnä mitä ihanampia kuvauksia erilai­sista ruoista ja herkuista – suurin osa sen luvuis­takin on merkitty ruokien mukaan. Tätä kirjaa lukiessa ei pysty olemaan syömättä jotain!

Jotkut ovat kriti­soineet päähenkilö BB:n itsekin olevan syrjivä ja koko kirjan ableis­tinen, sillä tarinan kuluessa eräs BB:n läheinen loukkaantuu pahasti ja joutuu noin puoleksi vuodeksi pyörä­tuoliin, ja BB on tapah­tu­masta järkyt­tynyt. En oikein ymmärrä kritiikkiä, sillä mielestäni BB:n reaktio on inhimil­linen (vaikkakin ehkä vähän liioit­televa) ottaen huomioon tilanteen ja lähei­sensä taustan eikä mitenkään vähät­televä tai syrjivä esimer­kiksi vammaisia tai liikun­ta­ra­joit­teisia kohtaan. Yhdessä kohdassa kirjaa BB käyttäytyy vähän sekopäi­sesti, mutta tilan­teessa on toinen henkilö, joka toimii ns. järjen äänenä kertoen BB:lle, ettei asia ole maail­man­loppu, ja BB ymmärtää sen. Aika kevyet perusteet tuomita koko kirja ableis­ti­seksi, tai sitten minulla meni jotain ihan tyystin ohi.

Big Bones osoit­tautui lopulta kivaksi ja hauskaksi nuorten­ro­maa­niksi. Pidin sen syvem­mästä sanomasta ja osuvista huomioista, joita ei ole välttä­mättä itse tullut edes ajatel­leeksi. Kokonai­suutena kirja jäi kuitenkin vain sille kivan tasolle: se oli kerron­naltaan ehkä turhan hajanainen ja tietyt valinnat ja loppu­rat­kaisu olivat nekin varsin kliseisiä.

Laura Dockrill: Big Bones
Hot Key Books 2018
390 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.