Type and press Enter.

Nawal El Saadawi: Nainen nolla­pis­teessä

Kaikki naiset ovat petku­tuksen uhreja. Miehet petkut­tivat naisia ja rankai­sevat heitä sitten siitä, että he ovat antaneet petkuttaa itseään; miehet pakot­tavat naiset maan tasalle ja rankai­sevat heitä siitä, että he ovat vajonneet niin alas; miehet sitovat naiset avioliittoon ja kurit­tavat heitä sitten toisar­voi­silla tehtä­villä, loukkauk­silla tai nyrki­nis­kuilla. Nyt tajusin, että kaikista naisista oli prosti­tuoitua petku­tettu kaikkein vähiten. Juuri avioliitto oli naisten uskomat­toman julmien kärsi­mysten varaan raken­nettu järjes­telmä.

Nawal El Saadawi on egypti­läinen feminis­ti­kir­jailija, aktivisti ja lääkäri, joka on kirjoit­tanut paljon naisten asemasta arabiyh­teis­kun­nassa ja jota on titulee­rattu myös arabi­maa­ilman Simone de Beauvoi­riksi. Hän on vuosien varrella joutunut uhatuksi ja jopa vankilaan mieli­pi­tei­densä vuoksi. El Saadawin tunnetuin teos ainakin täällä meillä Suomessa lienee Nainen nolla­pis­teessä, joka on julkaistu alunperin vuonna 1975. Se on ollut kielletty useissa Lähi-idän maissa.

Nainen nolla­pis­teessä perustuu todel­lisen henkilön tarinaan. El Saadawi teki 1970-luvulla egypti­läi­sessä naisvan­ki­lassa tutki­musta naisten neuroo­seista. Siellä hän kohtasi kuole­man­tuo­miota odottavan naisen nimeltä Firdaus, joka oli tuomittu parit­ta­jansa tappa­mi­sesta. Lopulta Firdaus suostui kertomaan El Saadawille tarinansa.

Firdaus avaa El Saadawille koko elämänsä. Alkuun hänen tiensä vei köyhästä ja onnet­to­masta lapsuu­desta nuoruuteen, jolloin hän koki opiskelun tuottaman ilon. Firdausissa olisi poten­ti­aalia jatkaa opintojaan, mutta setä ei salli sitä, vaan myy ahneuk­sissaan hänet vaimoksi vanhalle miehelle, tämän omaisuu­deksi ja niin henkisen kuin fyysi­senkin väkivallan uhriksi.

Firdaus onnistuu pakenemaan. Egyptissä naisen ei ole turval­lista olla yksin ja asua kadulla, ja Firdaus päätyy prosti­tuoi­duksi, seuraa­vaksi jälleen toisen omaisuu­deksi ja sitten itsenäi­seksi naiseksi, mutta petetyksi. Lopulta Firdaus työsken­telee taas prosti­tuoituna, laatien omat lakinsa, mutta taas tulee mies, joka haluaa puuttua Firdausin elämään ryhty­mällä tämän parit­ta­jaksi. Sitä Firdaus ei suostu suvait­semaan, sillä enää hän ei pelkää.

Nainen nolla­pis­teessä on inten­sii­vinen ja vahva kirja. Sellainen, jonka lukee muuta­malta istumalta ja joka jää mieleen pitkäksi aikaa. Se ei ole taidok­kainta kauno­kir­jal­li­suutta, jota olen lukenut, mutta se ei hirveästi haitannut. Koin sen parissa hyvin risti­rii­taisia tunteita, sillä minua yhtä aikaa ilostutti ja kuvotti. Kuvotus vei voiton, mutta olin loppua kohden yhä enemmän ja enemmän iloissani siitä, millai­seksi Firdaus lopulta kasvoi, miten rohkea, määrä­tie­toinen ja ajatuk­sissaan ja toimissaan johdon­mu­kainen hän oli. Miten hän uskoi ja luotti totuuteen, joka pelotti muita. Kaikki tämä hänen kokemistaan kärsi­myk­sistä huoli­matta ja juuri niiden vuoksi. Ja lopuksi tunsin oloni vain hyvin vihai­seksi.

On harhaa tuntea helpo­tusta siitä, miten hyvin länsi­maisten naisten asiat ovat verrattuna Lähi-idän naisiin, kuten tällaisten kerto­musten kohdalla tulee usein ajatel­leeksi. Kaikki, mitä kirjassa tapahtuu, on tapah­tunut ja tapahtuu myös muualla. Me olemme kaikki samassa veneessä, elämme samassa patriar­kaa­tissa, jota ei ole vielä murskattu. Kirjan Firdaus ei kuvasta pelkästään egypti­läistä naista tai arabiyh­teis­kun­nassa elävää naista, vaan kaikkia naisia ja vähem­mistöjä, jotka kärsivät patriar­kaa­tista.

Kun minä tapoin, tapoin totuu­della, en suinkaan veitsellä. Siksi he pelkäävät ja haluavat teloittaa minut mahdol­li­simman pian. Eivät he minun veistäni pelkää: he pelkäävät minun totuuttani. Tämä pelottava totuus antaa minulle voimaa. Se suojelee minua, niin etten pelkää kuolemaa, en elämää, en nälkää, en alasto­muutta, en tuhoa. Juuri tämä pelottava totuus estää minua pelkää­mästä hallit­si­joiden ja poliisien julmuutta. Sylkäisen kepeästi heidän valheel­li­sille ilmeilleen ja puheilleen, heidän valheel­li­sille sanoma­leh­dilleen.

Helmet-lukuhaaste 2019: 38. Jossain päin maailmaa kielletty kirja

Nawal El Saadawi: Nainen nolla­pis­teessä
(Woman at Point Zero, 1983)
Suom. Kaija Anttonen
Kääntö­piiri 2002
152 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.