Type and press Enter.

Elizabeth Harrower: Tietyissä piireissä

Fabriikki Kustan­nuksen kirjoja lukiessa saa usein sukeltaa mitä erilai­simpiin maail­moihin. Kustantamo suomentaa kirjal­li­suutta niin jo valmiiksi tunne­tuilta (esimer­kiksi Deborah Levy ja Shirley Jackson) kuin ainakin vielä Suomessa varsin tunte­mat­to­milta tekijöiltä, ympäri maailman. Olen Fabriikki Kustan­nuksen julkai­sujen “kesto­ti­laaja”, mutta aloitin tilaukseni vasta heidän toisena toimin­ta­vuo­tenaan. Olin lukenut heidän ensim­mäisen vuotensa kirjoista kaiken paitsi yhden ja ennen kuin ajattelin siirtyä uudempiin, omastakin hyllystä löytyviin teoksiin, täytyi minun ehdot­to­masti saada luettua se ensim­mäisen vuoden lukemat­to­maksi jäänyt kirja, austra­lia­laisen Elizabeth Harrowerin Tietyissä piireissä.

Harrower kirjoitti romaanin valmiiksi jo vuonna 1971, mutta veti sen pois kustan­ta­jaltaan vain muutama kuukausi ennen julkai­sua­jan­kohtaa oltuaan ilmei­sesti tyyty­mätön romaa­ninsa laatuun. Samalla Harrower lopetti kirjoit­ta­misen ja vetäytyi pois julki­suu­desta. Austra­lia­lainen kustantamo Text Publishing löysi tekstin uudelleen vuonna 2014 ja tällä kertaa Harrower antoi luvan sen julkai­se­mi­selle. Mielen­kiin­toinen tausta siis kirjalla.

Tietyissä piireissä sijoittuu sodan jälkeiseen 1940–60-lukujen Austra­liaan. Zoe ja Russell Howard, varakkaan akatee­misen perheen etuoi­keu­tetut lapset, tutus­tuvat jo nuorina köyhiin ja orvoiksi jääneisiin Stephen ja Anna Quayleen. Vasta­kohdat vetävät toisiaan puoleensa, mutta varsin erilaiset sosiaa­li­luok­kaiset taustat aiheut­tavat kahden sisarus­parin välille myös teräviä jännit­teitä, joiden varaan romaani pitkälti rakentuu.

Romaanin päähen­ki­löiksi nousevat sen naiset, Zoe ja Anna. Zoe on nuorena hyvin itsetie­toinen omasta etuoi­keu­te­tusta asemastaan ja käyttää sitä hyödykseen. Köyhä ja vähän omituinen Stephen Quayle vetää kuitenkin Zoeta kummalla tavalla puoleensa, lopulta niinkin paljon, että vuosien kuluttua Zoe jättää taakseen niin Pariisin, uran valoku­vaajana ja haaveet elokuvan teosta palaa­malla takaisin Austra­liaan ja menemällä naimisiin edelleen yhtä kiehtovan ja arvoi­tuk­sel­lisen oloisen Stephenin kanssa. Stephe­nistä kuitenkin paljastuu avioliiton myötä misogy­nis­tinen tyyppi, joka on Zoeta kohtaan todella julma. Uhmakas ja päämää­rä­tie­toinen puoli Zoesta on mennyttä, hänet on lannis­tettu eikä hän osaa irtautua aviolii­tostaan. Ja sitten on Anna, toinen orvoista ja Stephenin sisko. Vaikka Annan taustat ovat kurjat, hänestä tulee lopulta menestyvä taiteilija – mutta ei ilman vastoin­käy­misiä: hän menettää jo nuorena aviomie­hensä ja kärsii ulkopuo­li­suuden tunteista ja yksinäi­syy­destä.

Tietyissä piireissä on tarkka­nä­köinen psyko­lo­ginen romaani, jonka keskiössä ovat ihmis­suhteet ja luokkae­rojen aiheut­tamat kitkat. Paljon täytyy havaita ns. lauseiden välistä ja ymmärtää dialo­gista, sillä vaikka romaani sisältää hyvin pikku­tarkkaa kerrontaa, suuremmat tapah­tumat ja teemat jäävät usein roikkumaan selit­tä­mättä taustalle, josta lukijan tulee osata ne nähdä. Romaanin kerron­nasta kenties suurin osa tapahtuu kutkut­tavan nasevan, pääasiassa kodin seinien sisällä käytävän dialogin kautta, jota on todella kiehtova seurata ja joka on minusta tämän romaanin sydän.

Romaani on tyyliltään jotenkin ihastut­tavan vanhan­ai­kainen, onhan se tietysti alunperin kirjoi­tet­tukin jo 1970-luvulla (tai aiemmin), mutta samalla se tuntuu aikaansa tuoreem­malta aavis­tuksen kokeel­lisen otteensa vuoksi. Tai mistäpä minä tiedän, en ole lainkaan pereh­tynyt 1970-luvun austra­lia­laiseen kirjal­li­suuteen, mutta siltä minusta lukiessa tuntui. Tietyissä piireissä ei ole kovin helppo romaani ja ehkä se ansaitsisi joskus toisenkin lukukerran. En kuitenkaan täysin hurmaan­tunut, sillä sen kerronta on mielestäni hieman hajanaista ja teksti välillä hyvin laveaa, välillä todella tiivistä, minkä vuoksi romaani tuntuu kauttaaltaan epäta­sai­selta. Ehkäpä tartunkin myöhemmin johonkin toiseen, aiemmin julkaistuun Harrowerin teokseen.

Elizabeth Harrower: Tietyissä piireissä
(In Certain Circles, 2014)
Suom. Laura Vesanto
Fabriikki Kustannus 2016
223 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.