Type and press Enter.

Syksyn 2019 kiinnos­ta­vimmat kirjat

Näin +30 asteen helteillä on ihan virkis­tävää miettiä jo vähän syksyä, ainakin tulevien kirjojen muodossa. Ja hurjan paljon kiinnos­tavaa luettavaa onkin taas luvassa – etenkin verrattuna menneeseen kevääseen, jolloin ei julkaistu ihan niin monta erityisen kiinnos­tavaa kirjaa, kun tärppi­lis­tal­lekin niitä päätyi vain 17 kappa­letta. Nyt kaksin­ker­tais­tetaan määrä ja ohessa 34 ensi syksyn kiinnos­ta­vinta teosta!

Margaret Atwood: Testa­mentit (Otava, syyskuu)
Romaani kolmesta naisesta viisi­toista vuotta Orjat­taresi-romaanin loppu­koh­tauksen jälkeen. Mitä Gilea­dissa on tapah­tunut näinä vuosina? Jatko-osa lähtee eri suuntaan kuin tv-sarjan toinen tuotan­to­kausi.

Lucia Berlin: Ilta paratii­sissa (Aula & Co, syyskuu)
Ilta paratii­sissa on Berlinin kolmesta ihastut­tavan terävästä novel­li­ko­koel­masta viimeinen. Eikä, nyt ne loppuvat!

Anna Burns: Maitomies (Docendo, lokakuu)
Omaää­ninen, vähän kokeileva romaani nimet­tö­mäksi jäävästä nuoresta naisesta kylässä, jossa on vaaral­lista olla kiinnostava. Voitti viime vuonna Man Booker ‑palkinnon.

Ulla Donner: Sontaa (S&S, syyskuu)
Sarja­ku­va­ro­maani “kapita­lis­mista, perunoista ja halusta vetää itsensä alas vessan­pön­töstä”. Luettava myös Donnerin edellinen sarjakuva Spleenish.

Elena Ferrante: Amalian rakkaus (WSOY, syyskuu)
Uusin­ta­painos Ferranten esikois­ro­maa­nista, joka kertoo äidin ja tyttären välisestä suhteesta, salai­suuk­sista ja sukupuolten välisestä vallan­käy­töstä.

Petina Gappah: Pimey­destä loistaa valo (Tammi, elokuu)
Moniää­ninen kudelma tohtori Livings­tonen saattueen viimei­sestä matkasta halki Afrikan. Romaani, joka on suuri seikkailu, mutta myös kriit­tinen näkökulma löytö­retkiin ja kolonia­lismiin.

Jonas Gardell: Ehdot­toman rakkauden muistolle (Johnny Kniga, syyskuu)
Romaani kuolleesta pojasta ja äidistä, suuresta solidaa­ri­suu­desta, äärim­mäi­sestä petok­sesta ja kaiken kestä­västä rakkau­desta. Älä koskaan pyyhi kyyne­leitä paljain käsin ‑trilogian kirjoit­ta­jalta.

Anna-Kaari Hakka­rainen: Dioraama (Tammi, syyskuu)
Älykäs romaani unelmista ja muistoista, mielestä ja rakkauden mielet­tö­myy­destä.

Riitta Jalonen: Tanssikaa! (Tammi, elokuu)
Romaani tanssi­mi­sesta, muistoista ja sukupol­velta toiselle siirty­vistä taakoista. Kirkkaus-romaanin kirjoit­ta­jalta.

Maylis de Kerangal: Maailma käden ulottu­villa (Siltala, syyskuu)
Romaani nuoren naisen kasvusta ja rakkau­desta, mutta myös taiteen suurista kysymyk­sistä ja luovuu­desta.

Aura Koivisto: Mies ja merilehmä : Luonnon­tutkija Georg Stellerin kohta­lokas tutki­mus­matka (Into, elokuu)
Tieto­kirja saksa­laisen tiede­miehen Georg Stellerin tutki­mus­mat­koista ja 1700-luvun luonnon­tut­ki­joiden maail­masta ja maail­man­ku­vasta.

Tuomas Kokko: Tosi kivat juhlat (Kosmos, elokuu)
Kiusal­lisen tarkka­nä­köistä autofik­tiota muun muassa kaupun­ki­lai­suu­desta, kolme­kymp­pi­sistä ja huonosta seksistä.

László Krasz­na­horkai: Saata­na­tango (Teos, syyskuu)
Nyrjäh­tänyt, omitui­seksi umpiku­jaksi kuvailtu teos vihdoin suomeksi (julkaistu alunperin jo vuonna 1985). Voitti Man Booker Inter­na­tio­nalin vuonna 2015.

Antti Kujala: Kiven­murs­kaajat – Kolonia­lismin historia (Atena, lokakuu)
Ensim­mäinen suoma­lainen kolonia­lismia käsit­televä teos vastaa siihen, miten syvälle histo­riaan eriar­voi­suuden juuret ulottuvat. Millainen on kolonia­lismin perintö?

Päivi Laitinen: Reissu­naisia – seikkai­li­joita, tutki­joita ja edellä­kä­vi­jöitä (Tammi, elokuu)
Tieto­kirja kymme­nestä historian aikana matkail­leesta naisesta, jotka kulkivat rohkeasti omia polkujaan.

Kim Leine: Punainen mies, musta mies (Tammi, syyskuu)
Paluu 1700-luvun Grönlannin maisemiin, joka haisee viinalta, kuole­malta ja uskon­kiih­kolta. Itsenäinen jatko-osa Ikuisuus­vuonon profee­toille.

Édouard Louis: Ei enää Eddy (Tammi, elokuu)
Omaelä­mä­ker­ral­linen romaani erilai­suu­desta, syrjin­nästä, köyhyy­destä ja unohde­tusta Ranskasta.

Katie Lowe: Jumalten verta suonis­samme (Gummerus, syyskuu)
Tiivis­tun­nel­mainen romaani tyttöjen sisäop­pi­lai­tok­sesta, okkul­tis­mista ja selit­tä­mät­tö­mästä kuole­masta. Lowea on verrattu Donna Tarttiin (vahvat Jumalat juhlivat öisin ‑vibat!) ja Emma Clineen.

Carmen Maria Machado: Kahdeksan puraisua (S&S, syyskuu)
Eri genrejä sekoittava, naiseu­desta, himosta, kauhusta ja väkival­lasta kertova novel­li­ko­koelma. Tämä on jo englan­nin­kie­lisenä (Her Body and Other Parties) hyllyssäni ja haluan lukea sen pian, niin paljon olen siitä kuullut kehuja!

Michelle McNamara: Katoan yön pimeyteen (Atena, lokakuu)
Kenties true crime ‑genren tunnetuin teos tulee nyt myös suomeksi! Teos kertoo McNamaran tutki­muk­sista, jotka kohdis­tuivat Pohjois-Kalifor­niassa yli kymmenen vuoden ajan toimi­neeseen Golden State Killeriin. McNamara ehti menehtyä ennen kirjansa julkaisua, mutta hänen toiveensa toteutui: murhaaja saatiin kiinni keväällä 2018.

Patrick Modiano: Uinuvia muistoja (WSOY, lokakuu)
Haikea romaani Parii­sista, sen haamuista ja 1960-luvulla tapah­tu­neesta murhasta.

Raisa Omaheimo: Sydän (S&S, syyskuu)
Tumma­sä­vyinen ja surrea­lis­tinen esikois­ro­maani naisesta, joka heittää sydämensä ulos, sillä elämä sen kanssa on käynyt mahdot­to­maksi. Romaani rakkau­den­kai­puusta.

Antti Rönkä: Jalat ilmassa (Gummerus, elokuu)
Yliopistoon opiske­lemaan menevä Aaro tuntee häpeää vähän kaikesta. Koko lapsuuden ja nuoruuden jatkunut koulu­kiusaa­minen on jättänyt häneen syvät arvet, jotka eivät ota haalen­tuakseen. Pitäisikö vain sulkea kaikki ovet vai mennä kohti pelkoja? Omakoh­tainen esikois­ro­maani.

Anni Saasta­moinen: Sirkka (Kosmos, lokakuu)
Romaani siitä työpaikan harmaasta ja hiljai­sesta naisesta, Sirkasta, jonka yksityi­se­lä­mästä ei tiedetä mitään. Tämän kirjan myötä tiedämme.

Karina Sainz Borgo: Caraca­sissa on vielä yö (Aula & Co, syyskuu)
Romaani kaaoksen partaalla olevasta Venezue­lasta ja naisesta, joka joutuu jättämään elämänsä ja pakenemaan väkivaltaa, nälkää ja röyhkeyttä täynnä olevasta maasta.

Cristina Sandu: Vesileikit (Otava, syyskuu)
Romaani eri puolilla maailmaa asuvista ja juuret­to­muutta tunte­vista naisista, joiden tarinat lopulta yhdis­tyvät.

Rebecca Solnit: Miehet selit­tävät minulle asioita (S&S, elokuu)
Kulttiteos termin “mansplaining” juurilta. Esseeteos muun muassa miesse­lit­tä­mi­sestä, sukupuo­lit­tu­neesta väkival­lasta, aviolii­tosta ja Virginia Woolfista.

Pajtim Statovci: Bolla (Otava, elokuu)
Statovcin kolmas romaani kertoo sokeasta rakkau­desta, sodasta, kodit­to­muu­desta ja kaipauk­sesta. Kirja, jonka ostan heti kirja­kau­pasta!

Maria Stepanova: Muistin muistolle (Siltala, syyskuu)
Muistelma / essee / tutkielma sukumuis­tojen metsäs­tyk­sestä ja tunnet­tujen kirjai­li­joiden kanssa dialogia käyvä teos.

Sara Stridsberg: Rakkauden Antarktis (Tammi, lokakuu)
Romaanin kertoja on Inni, murhattu narko­maani ja prosti­tuoitu. Hänen jättä­mässään maail­massa hänen lapsensa, vanhem­pansa ja murhaa­jansa jatkavat elämäänsä. Romaani pahuu­desta, yksinäi­syy­destä ja naisvi­hasta.

Marianna Stolbow: Surua se tyttö kantaa (Teos, elokuu)
Sadun­hoh­toinen tarina väkival­laksi kasva­vasta idealis­mista ja halusta muuttaa yhteis­kuntaa ja halut­to­muu­desta unohtaa.

Annas­tiina Storm: Kerro, kerro (S&S, syyskuu)
Realismia ja absurdia (ja sadun elementtejä) yhdis­televä romaani äidistä ja tyttä­restä, rakkau­desta ja irti päästä­misen vaikeu­desta.

Gabriel Tallent: Minun ikioma kultani (Gummerus, elokuu)
Neljä­tois­ta­vuotias Turtle asuu mieli­val­taisen isänsä kanssa eristyk­sissä muista. Sitten Turtle tapaa Jacobin, joka avaa Turtlen silmät isänsä uhalle, ja Turtle päättää paeta. Luvassa huimaavaa luonto­ku­vausta ja vaikut­teita klassi­koista ja pulpfic­tio­nista. Yes please!

Märta Tikkanen: Pakko yrittää kir- (S&S, lokakuu)
Muistel­mateos Tikkasen elämästä hänen ja hänen ystäviensä välisen kirjeen­vaihdon kautta kuvattuna.

Mitä syksyn kirjoja sinä odotat eniten? Löytyykö listoil­tamme samoja teoksia?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 comments

  1. Statovcin, Solnitin, Sandun & Omaheimon teokset oli omallakin kiinnos­ta­vimpien listalla, jonka luonnoksiin olen tehnyt, ja Lucia Berlin tietenkin, häneltä en ollut edes osannut odottaa lisää suomen­net­tavia novelleja! Amalian rakkau­des­takin on ihana saada uusi painos, ehkä se käy paremmin yhteen noiden muiden uudempien kanssa, ja sopii siis hyvin myös hyllyyn hahah! Paljon mielen­kii­toisia olit tähän muitakin listannut, ei tule ainakaan kiinnos­ta­vasta kirjal­li­suu­desta syksym­mällä pulaa. :)

    1. Kiva kun Ferranten muistakin kirjoista otetaan uudet painokset. Toki ne varmasti myös myyvät hyvin Napoli-sarjan vanave­dessä. Tulevana syksynä on tulossa kieltä­mättä todella paljon kiinnos­tavaa luettavaa! Usein sitä tulee kiinnos­tuttua sitten vielä muuta­masta muustakin näiden jo listat­tujen lisäksi. Ja mitä kaikkea julkaistaan vielä Suomen ulkopuo­lel­lakin! :)