Type and press Enter.

Sally Rooney: Normal People

Sally Rooney on kirjailija, jonka nimi on syytä painaa mieleen viimeistään nyt. Jo kahdella julkais­tulla romaa­nillaan hän on osoit­tanut olevansa hyvin taitava oman sukupol­vensa kuvaaja, vaikka samalla niissä on jotain ajasta riippu­ma­tonta. Tai näin voi ainakin kuvata Rooneyn toista romaania Normal People, vaikka esikois­ro­maani Conver­sation With Friends on sekin saanut hurjasti saman­laista suitsu­tusta osakseen.

Normal People on kertomus kahden nuoren ihmisen välisestä monimut­kai­sesta suhteesta. Tarina alkaa pieneltä irlan­ti­lai­selta paikka­kun­nalta, jossa Marianne ja Connell käyvät samaa koulua, mutta eivät vielä juuri tunne toisiaan. Connell kuitenkin vierailee välillä Mariannen luona, koska hänen äitinsä on Mariannen perheen siivooja. Molempien yllätyk­seksi nuoret ihastuvat toisiinsa. Yllätys se on siksi, koska Connel­lilla riittää ystäviä ja ihaili­joita, mutta Mariannea kaikki pitävät outona. Eihän sellai­sista pareja tule?

Kun Connell ja Marianne menevät koulusta päästyään yliopistoon Dubliniin, on heidän suhteensa muuttunut kipeällä tavalla. Ja siinä missä Connell oli ennen koulunsa suosi­tuimpia tyyppejä ja Marianne inhotuimpia, ovat heidän roolinsa nyt kääntyneet. Marianne ja Connell kohtaavat toisensa kuitenkin uudelleen – ja uudelleen ja uudelleen. He vetävät toisiaan puoleensa, mutta eivät tiedä sitä, minkä lukijan tietää: he kuuluvat toisilleen, ei ole muuta vaihtoehtoa.

Normal People ei kuitenkaan ole taval­linen rakkaus­tarina, ei perim­miltään. Romaani tarkas­telee Mariannen ja Connellin suhteen kautta erilaisia vasta­koh­tai­suuksia ja vallan roolia ihmis­suh­teissa. Esimer­kiksi luokkaerot tulevat näkyviksi Mariannen ja Connellin taustoissa ja osittain heidän suhdettaan koske­vissa ajatuk­sissa sekä yliopisto-opiske­li­joiden välisissä kanssa­käy­mi­sissä. Vallan rooli taas on romaa­nissa vaikeammin hahmo­tet­ta­vissa. Se näkyy helpoiten perhe­vä­ki­vallan ja seksu­aa­lisen vallan muodoissa, mutta myös paljon monimut­kai­sempana vallan käyttönä Connellin ja Mariannen välillä – kaikissa vaiheissa heidän suhdettaan.

Romaa­nissa nousee esille myös pohdinta masku­lii­ni­suuden ja feminii­ni­syyden merki­tyk­sistä. Kirjan muut, tarkoi­tuk­sella taustalle hälve­nevät henkilöt ovat usein äärie­si­merkkejä odote­tun­lai­sesta masku­lii­ni­suu­desta tai feminii­ni­syy­destä, mutta etenkin Connell kamppailee sukupuo­leensa kohdis­tuvien rooli­vaa­ti­musten kanssa, sillä hän on herkempi ja haavoit­tu­vai­sempi kuin hän mieheyteen kohdis­tuvien odotusten mukaan saisi olla.

Normal People on kiinni tässä ajassa (edellisten teemojen lisäksi) siinä, miten se kuvaa kapis­ta­lismin ajalle tyypil­listä ahdis­tusta. Molemmat päähen­kilöt kokevat elämässään usein riittä­mät­tö­myyden ja kuulu­mat­to­muuden tunteita, osittain suhteessa toisiinsa ja osittain suhteessa ympäröivään maailmaan. Vaikka Normal People käsit­telee monen­laisia eri teemoja, ei kokonaisuus kuitenkaan missään vaiheessa hajoa, mikä on todella ihail­tavaa.

Normal People on yksin­ker­tai­sesti hyvin viehättävä kirja. Tarkkaan piirretyt, oikeasti tuntevat ja komplek­siset henki­lö­hahmot ovat siinä parasta, samoin kuin teemat, joita se kahden ihmisen välisen rakkaus­ta­rinan lisäksi käsit­telee. Kahden ihmisen välinen monimut­kainen ja muuttuva suhde on kuvattu kirjassa todella hienosti. Se on ihanan hidas­tem­poinen, vaikka kattaakin useamman vuoden henki­löi­densä elämästä, ja surumie­linen. Välin­pi­tä­mät­tö­mästi lukien siitä ei välttä­mättä saa hirveän paljon irti, mutta kun malttaa sukeltaa pintaa syvem­mälle, romaani paljastaa nykyajasta ja ihmisyy­destä, myös sinusta itsestäsi, paljon sellaista, jota on itse vaikea sanoittaa.

Romaani on tulossa jossain vaiheessa televi­sio­ruu­duille ja Rooneyn esikois­ro­maani Conver­sa­tions With Friends ilmestyy tänä keväänä suomeksi nimellä Keskus­teluja ystävien kesken Otavan kustan­tamana. Voimme siis toden­nä­köi­sesti jäädä odottamaan myös Normal Peoplen suomen­nosta.

Helmet-lukuhaaste 2019: 6. Rakkaus­ro­maani

Sally Rooney: Normal People
Faber & Faber 2018
266 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.