Type and press Enter.

Siiri Enoranta: Tuhat­kuo­levan kirous

Välillä on kiva poistua omalta mukavuusa­lu­eeltaan. Kotimainen lasten- ja nuorten fanta­sia­kir­jal­lisuus on minulle ehdot­to­masti vieras alue, ja aiemmin lukemis­ta­nikin tulee näin äkkiseltään mieleen ainoastaan Maria Turtscha­ni­noffin Maresi. Luen vuosittain joitakin lasten- ja nuorten­kirjoja, mutta etenkin kotimaisten osalta voisi aina parantaa.

Kiinnostuin Siiri Enorannan Tuhat­kuo­levan kirouk­sesta sen oltua lasten- ja nuorten­kir­jal­li­suuden Finlandia-ehdok­kaana ja voitettua palkinnon viime vuonna. Päätin valita sen tammikuun lukupii­ri­kir­jak­semme ja siitä riittikin keskus­telua.

Tuhat­kuo­levan kirous kertoo nuoresta tytöstä nimeltä Pau, joka viettää rauhal­lista elämää Sisintran maaseu­dulla perheensä kanssa. Pau tuntee itsensä yksinäi­seksi ja ulkopuo­li­seksi, ja päättää jälji­tellä cooleilta näyttävien kaupun­ki­laisten uutta tyyliä leikkaa­malla pitkät hiuksensa lyhyiksi. Hänen äitinsä kauhistuu ja tuntuu salaavan jotain, mutta Pau ei saa tietää siihen syytä ennen kuin vasta 14-vuotiaana, jolloin hän saa kutsu­kirjeen Magia-akate­miaan (jonne hänen isovel­jensä on jo päässyt), oppilai­tokseen, jossa opetetaan taikuuden saralla poten­ti­aa­li­sille nuorille taika­kei­nojen käyttöä. Paun maail­massa taiko­mi­sessa käytetään apuna omasta kehosta saatavia osia, kuten sylkeä, ihokarvoja tai hiuksia – ja voi, niitä hiuksia Paulla ei enää juuri ole, sillä mitä pidempi ja paksumpi tukka, sen paremmin hiuksista on apua taikoessa. Hiukset ja taikuus eivät kuitenkaan ole ainoita asioita, jotka Paulta tunnutaan salaavan, ja pian hän onkin mukana varsin hurjissa tapah­tu­missa.

Enorannan luoma (taika)maailma on kiehtova. Sen alkupuo­lella lienee vähän kaikuja Harry Potte­rista taika­kou­luineen, mutta muuten kirja on pitkälti hyvin erilainen. Magia-akatemia ei ole kirjassa pääosassa saati mikään päänäyttämö, kuten Tylypahka on Harry Potte­rissa. Pidin siitä, miten näin kertojan kuvai­leman maiseman koko ajan edessäni ja miten paljon kirja sijoittuu luontoon. Yleen­säkin kirjassa korostuu luonnon­suo­je­lul­linen näkökulma, sillä Indara­siassa eletään hyvin luonnon­lä­hei­sesti. Kirjan “taika­sys­teemi” eli oman kehon eri osien ja eritteiden käyttä­minen taiko­misen apukeinona taas on varsin ainut­laa­tuinen idea. Se on kirjan hahmoille myös varsin luonnol­lista eikä esimer­kiksi kuukau­tis­veren käyttä­mistä taikuu­dessa erityi­sesti ihmetellä. Kirjan maail­massa suhtau­dutaan muutenkin luonnol­li­sesti ja avoimesti seksu­aa­li­suuteen ja sukupuo­li­suuteen, mikä näkyy esimer­kiksi nuorten välisissä keskus­te­luissa ja saman­su­ku­puo­listen välisissä suhteissa. Tätä olisi voinut käsitellä vaikka vielä vähän enemmänkin.

Pidin kovasti myös siitä, miten kirjan päähen­kilöt ovat kaikki naisia, vaikkakin vähän saman­laisia. Pau on hahmona ujo ja arka (ja vaikuttaa huomat­ta­vasti nuorem­malta kuin oikeasti on), mutta sanka­rit­taren omaisesti vetää muita, erityi­sesti poikia, puoleensa ja hänellä on tietysti lopun asioiden kanssa jotain tekemistä. Paun äidillä taas on yllättäen isompi rooli kuin voisi kuvitella, ja hänes­täkin, rauhal­li­sesta maaseu­dulla asuvasta taitei­li­jasta paljastuu uusia puolia. Kirjan tapah­tumiin liittyy vasta­rin­ta­liike, jota johtaa karis­maat­tinen, uskomat­tomia taika­voimia omaava nainen – sanka­ritar siis hänkin. Hienoa, että nuorten­kir­joissa nostetaan esille niin sanottuja rohkeita tyttöjä ja naisia, mutta onhan siinä myös omat ongel­mansa. Aika kliseisten sanka­ri­myyttien käyttö tuntuu olevan nuorten fanta­sia­kir­jal­li­suu­delle tyypil­listä. Onneksi Tuhat­kuo­levan kirouk­sessa on myös ilahdut­tavia ja uusin­ta­viakin juttuja, kuten vaikkapa jo mainittu seksu­aa­li­suuden ja sukupuo­li­suuden käsittely.

Tuhat­kuo­levan kirous on siis toisaalta perin­teinen (hyvässä ja pahassa), toisaalta rajoja rikkova (luulta­vasti pelkästään hyvässä) nuorten kotimainen fanta­sia­ro­maani, jonka maailma on erityisen ihana.

Helmet-lukuhaaste 2019: 29. Kirjassa nähdään unia

Siiri Enoranta: Tuhat­kuo­levan kirous
WSOY 2018
443 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.