Type and press Enter.

Taru Anttonen & Milla Karppinen (toim.): Sanka­ri­ta­ri­noita tytöille (ja kaikille muille) – Kerto­muksia rohkeista naisista Minna Canthista Almaan

Elena Favillin ja Francesca Cavallon Iltasatuja kapinal­li­sille tytöille (Good Night Stories for Rebel Girls) aloitti rohkeista tytöistä kertovien kirjojen trendin ja nyt se on rantau­tunut myös Suomeen. Tänä syksynä on julkaistu vähintään kolme Favillin ja Cavallon teoksen kaltaista kirjaa, joissa esitellään joukoittain itsenäisiä ja rohkeita suoma­lais­naisia. Halusin lukea niistä ainakin jonkin, mutta en oikein osannut päättää minkä. Kun Into Kustan­nuk­sesta sitten ehdotettiin yhteis­työtä heidän kirjansa tiimoilta, päätin kokeilla sitä.

Taru Anttosen ja Milla Karppisen toimittama Sanka­ri­ta­ri­noita tytöille (ja kaikille muille) – Kerto­muksia rohkeista naisista Minna Canthista Almaan on toteu­tettu joukko­ra­hoi­tuk­sella. Sitä onkin ollut tekemässä yhteensä 24 kirjoit­tajaa ja 41 kuvit­tajaa (ja toki myös sadat mesenaatit, sillä kuka vain sai osallistua kirjan tekoon ehdot­ta­malla siihen sopivaa henkilöä ja lahjoit­ta­malla rahaa). Sanka­ri­ta­ri­noita tytöille oli ilman yhteis­työ­täkin minua kolmesta vaihtoeh­dosta ehkä eniten kiinnos­tavin juuri suuren tekijä­jouk­konsa vuoksi: teksteihin ja kuviin tulee ihanan paljon vaihtelua niin monen eri tekijän ansiosta.

Sanka­ri­ta­ri­noita tytöille pitää sisällään yhteensä 60 eri naisen tarinat, jotka on kirjoi­tettu satumuotoon. Yleensä tällaiset naisista kertovat kirjat onkin suunnattu lapsille ja nuorille, mutta niin, että aikui­setkin viihtyvät naisista kertovien lyhyiden tarinoiden parissa. Nämäkään sanka­ri­ta­rinat eivät tuntuneet lapsel­li­silta, vaikka tietysti yksin­ker­tais­te­tuilta, joten niitä luki aikui­nenkin mielellään. Kaikista naisista kerrotaan kahdella aukea­malla: kuvan, kahden sivun mittaisen tarinan ja yhden infosivun verran.

Kirjan tarkoi­tuksena on nostaa esiin erilaisia ja eri aikoina eläneitä naisia, jotka ovat kulkeneet omia polkujaan ja saaneet aikaan jotain hienoa tai tärkeää. Siksi he ovat kaikki sanka­reita. Heidän tarinansa saattavat rohkaista tyttöjä tavoit­te­lemaan omia unelmiaan. Joukossa on hyvin monen­laisia eri naisia: he edustavat monia eri ammat­tialoja, he ovat hyvin eri-ikäisiä, osa heistä on entuu­destaan tuttuja, osa ei ollenkaan. Mukana on myös vähem­mis­töihin kuuluvia henki­löitä, mikä on hyvä juttu.

Näitä itsenäi­sistä ja rohkeista naisista kertovia kirjoja on kriti­soitu muun muassa siitä, minkä­laisen mallin ne antavat tyttöy­delle ja naiseu­delle – tai miten ne pikem­minkin jatkavat jo olemassa olevaa mallia tai käsitystä tyttöy­destä ja naiseu­desta. Tämänkin kirjan otsikossa olevat sanat “sankari” ja “rohkea” ovat toki ihan hyviä pyrki­myksiä sinänsä (ja niitä on hyvä korostaa siinä konteks­tissa, että tyttökin ja nainenkin voi olla sankari ja rohkea, ei vain pojat ja miehet), jos niitä haluaa tavoi­tella. Kaikki tytöt ja naiset eivät kuitenkaan halua. On myös ok olla jotain muuta.

Ja mitä sankaruus ja rohkeus ovat? Näistä kirjoista voi helposti saada sellaisen käsityksen, että ne ovat ennen kaikkea jotain suurta ja poikkeuk­sel­lista, esimer­kiksi jokin maailmaa mullistava keksintö tai arvos­tettu asema politiikan huipulla. Sankari voi olla myös arkie­lä­mässä, vaikka vain olemalla sinä itse. Sanka­ri­ta­ri­noita tytöille pitää sisällään jonkin verran tällaisia perin­tei­siksi katsottuja sanka­ri­ta­ri­noita, mutta myös enemmän sellaisia arjen sanka­reita. Tämä oli asia, jota vähän pelkäsin kirjaan tarttuessani, mutta onneksi siihen valitut henkilöt ovat keskenään todella erilaisia (vaikka ihan kaikkien mukanaoloa en ymmär­tänyt). Totta tietysti on myös se, että sankarit myyvät. Jos kirja olisi täynnä vain täysin tunte­mat­tomien naisten tarinoita, myisikö se? No, minua voisi kiinnostaa sellainen, jos se vain olisi hyvin toteu­tettu, mutta ehkä suurta yleisöä ei.

Sanka­ri­ta­ri­noita tytöille ei ole täysin ongel­maton kirja, mutta mikään ei voi olla täydel­listä. Se sisältää monipuo­lisen joukon keskenään hyvin erilaisia ja erilai­sista lähtö­koh­dista tulevia naisia, joiden tarinoita oli todella kiinnostava lukea. Teki ihan mieli ottaa enemmän selvää joistakin heistä! Kirja on myös visuaa­li­sesti todella kaunis ja laadukas.

Kaikki kirjassa esitel­tävät henkilöt sekä kirjan kirjoit­tajat ja kuvit­tajat löydät Inton sivuilta.

P. S. Instagram-tilini (@lukuisa) puolella voit osallistua Into Kustan­nuksen kanssa järjes­tä­määni arvontaan, jossa yksi onnekas voittaa itselleen oman kappaleen Sanka­ri­ta­ri­noita tytöille ‑kirjasta! Sinnepä siis!

Muissa blogeissa: Mitä luimme kerran ja Kirsin kirja­nurkka.

Taru Anttonen & Milla Karppinen (toim.): Sanka­ri­ta­ri­noita tytöille (ja kaikille muille) – Kerto­muksia rohkeista naisista Minna Canthista Almaan
Into Kustannus 2018
256 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.