Type and press Enter.

Jenny Zhang: Sour Heart

Didn’t it bother him that he was teaching his students poetry when he was certain it wouldn’t make a diffe­rence in how their lives turned out? Didn’t it bother him to be so sure that it was futile to even try? And what about us? What standards did we have? Weren’t our fates sealed as well? What was I ever going to become? What stopped other people from looking at us and pitying us, how we didn’t see the point­lessness in working so many jobs, moving from one shit place to another and scrimping on pennies, how we couldn’t face the reality of our situation: that non of this was leading up to anywhere that was any different from where we had just been.

Jenny Zhangin Sour Heart on novel­li­ko­koelma, jonka seitsemän novellia kertovat maahan­muut­ta­jista, jotka ovat vaihtaneet vaaran­tuneet taitei­li­jae­lä­mänsä Kiinassa ja Taiwa­nissa köyhyyteen 1990-luvun New Yorkissa. Elämä on heille jokapäi­väistä taistelua ja selviy­ty­mistä, asunnosta toiseen muutta­mista, ruoan penko­mista roskik­sista, kaupasta varas­ta­mista, töitä, töitä ja töitä. Se kaikki tehdään ja siedetään, jotta tulevai­suu­dessa kaikki olisi paremmin. Ja joskus niin lopulta onkin.

Kaikkien novellien päähen­kilönä on nuori tyttö, joka yrittää määrittää omaa identi­teet­tiään maail­massa, jossa hänen vanhem­pansa ja mahdol­liset isovan­hem­pansa edustavat kiina­laista kulttuuria, mutta jossa miljöö on toinen, amerik­ka­lainen. Samalla tytöt yrittävät sopeutua uusiin koului­hinsa, löytää ystäviä, olla ja tehdä kaikkea sitä, mikä kuuluu lapsuuteen ja murro­sikään. Elämä on heille jatkuvaa tasapai­noilua kiina­laisen ja amerik­ka­laisen kulttuurin välillä. Novellit ovat vahvoja puheen­vuoroja erityi­sesti toiseu­desta, syrjin­nästä ja rasis­mista (ei pelkästään kiina­laisten ja kanta-amerik­ka­laisten välillä, vaan muidenkin erilaisten etnisten ryhmien välillä), perheestä, feminii­ni­syy­destä ja seksu­aa­li­suu­desta.

How did he do it? How did he find his way into everything? Even in my most private memories, the ones I told no one, sooner or later, he showed up, the perpetual invader, his small face asking me if maybe I’d watch him play a scary videogame and stand in front of the TV to block out the ghosts when they suddenly appeared.

Kaikki novellit viittaavat jollakin tavalla kokoelman ensim­mäiseen novelliin “We Love You Crispina” ja sen päähen­kilöön Chris­tinaan. Se on ehkä kokoelman novel­leista tarkin köyhyyden ja selviy­ty­misen kuvaa­mi­sessa. Kokoelman viimei­sessä novel­lissa “You Fell into the River and I Saved You!” palataan Chris­tinan tarinaan tämän myöhem­mässä elämässä. Pidin kaikista kokoelman novel­leista, mutta ensim­mäisen novellin lisäksi mieleeni jäi hyvin myös kokoelman toinen tarina “The Empty the Empty the Empty”, joka on aika häiritsevä. Se kertoo neljäs­luok­ka­lai­sesta Lucysta ja tämän luokka­to­ve­reista, joiden seksu­aa­lisuus alkaa herätä, kun he osallis­tuvat koulussa “pre-sex education sex educa­tioniin”. Novel­lissa tapahtuu vasten­mie­lisiä asioita, mutta samalla se on kiinnostava siinä, että se käsit­telee niin tabua aihetta kuin lasten seksu­aa­li­suutta ja valtaa. Kokoelman novel­leista ihanin ja herkin (ja suosikkini!) on “The Evolution of My Brother”, joka kuvaa hyvin kauniisti sisaruutta, Jennyn ja hänen veljensä välistä suhdetta.

Zhang kirjoittaa pitkin ja tarkoin lausein, joita lukee mielellään. Niiden kanssa on kuitenkin oltava tarkkana, sillä Zhang viljelee paljon sarkas­tista huumoria. Arvostin kokoelmaa lukiessani erityisen paljon sitä, miten hän uskaltaa laittaa itsensä likoon. Hän ei kaihda rumia sanoja, ruumiin toimin­tojen kuvaa­mista tai uskaliaita aiheita. Kokoelman novellit ovat yhtä aikaa vähän epämu­kavia ja sotkuisia, mutta kiehtovia ja taidok­kaasti kirjoi­tettuja. Koska kaikki novellit käsit­te­levät melko saman­laisia asioita, tuntuivat ne välillä hieman liikaa toistensa kaltai­silta. Teemat ovat kuitenkin sen verran kiinnos­tavia, ettei se häirinnyt liikaa.

Sour Heart on Lena Dunhamin ja Jenni Konnerin viime vuonna perus­taman Random Housen alaisuu­dessa toimivan LENNY:n ensim­mäinen julkaisu. Lukemani kappale on kuitenkin Blooms­buryn kustantama.

Helmet-lukuhaaste 2018: 39. Kirja on maahan­muut­tajan kirjoittama

Jenny Zhang: Sour Heart
Bloomsbury 2017
301 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.