Type and press Enter.

Elizabeth Strout: Anything is Possible

Annie looked back at her siblings. They may not have felt the daily dread that poor Charlene had lived with. But the truth was always there. They had grown up on shame; it was the nutrient of their soil. Yet, oddly, it was her father she felt she understood the best.”  

Luin reilu vuosi sitten Elizabeth Stroutin viimei­simmän romaanin My Name is Lucy Barton (joka julkaistaan pian suomeksi nimellä Nimeni on Lucy Barton Tammen kustan­tamana) ja pidin siitä kovasti. Se kertoo Lucy-nimisestä naisesta, joka pitkään sairaa­lassa ollessaan tulee pohti­neeksi omaa mennei­syyttään, ja Lucyn ja tämän äidin välisestä suhteesta, kun äiti tulee vierai­lemaan Lucyn luona.  

Anything is Possible on ikään kuin jatkoa My Name is Lucy Barto­nille, mutta novellien muodossa. Kokoelman yhdeksän novellia kertovat ihmisistä, jotka ovat kotoisin samasta Illinoi­sissa sijait­se­vasta maissi­pel­tojen ja tuuli­myl­lyjen täyttä­mästä Amgashin kylästä kuin sittemmin newyor­ki­lais­tunut Lucy Barton. Heillä kaikilla on jokin mielipide Lucysta ja tämän perheestä, vaikka se raken­tui­sikin vain kaukaisten muisti­kuvien pohjalle. Lucya kadeh­ditaan ja hänen puolestaan iloitaan samasta syystä: hän on ponnis­tanut äärim­mäisen köyhistä oloista menes­ty­neeksi New Yorkissa asuvaksi kirjai­li­jaksi. Bartonin perheen tunte­minen on kuitenkin tavallaan vain sidos, joka yhdistää novellien päähen­kilöt toisiinsa, eikä yhdenkään novellin keskus­hahmona ole Lucy itse (ja vain yhdessä hän on fyysi­sesti läsnä).  

Novellien tarinoita yhdistää ennen kaikkea ihmisten yritys ymmärtää itseään ja toisiaan. Esimer­kiksi novel­lissa “Missis­sippi Mary” Angelina matkustaa vanhan äitinsä Maryn luokse Italiaan, missä tämä on aloit­tanut elämänsä alusta itseään huomat­ta­vasti nuoremman miehen kanssa. Angelina ei ole aiemmin vieraillut äitinsä luona, vaikka äidin­kaipuu on melkein rikkonut hänen avioliit­tonsa. Matkalla Angelina viimein oppii tuntemaan paremmin sekä äitinsä että itsensä. Novel­lissa “Snow-Blind” toinen Amgas­hista kuului­suuteen ponnis­tanut, näytte­li­jäksi ryhtynyt Annie palaa lapsuu­den­ko­tiinsa. Siellä ollessaan hän ymmärtää, miksi isä aikoinaan kielsi häntä leikki­mästä lähimet­sässä.  

But then he saw: Vicky had on lipstick. Across her mouth, curving on her upper lip and across her plump bottom lip, was an orangey-red coating of lipstick. Pete could not remember seeing Vicky wear any lipstick before. When Pete looked at Lucy, he saw that she had no lipstick on, and he felt a tiny shudder go through him, as though his soul had a toothache.”  

Lisäksi novel­leissa käsitellään monin tavoin erilaisia tunteita, kuten häpeää, pelkoa, kaipuuta, mutta myös iloa. Useimpien novellien henki­löiden on vaikea puhua tunteistaan suoraan, vaan ne peitetään muilta, joskus myös itseltä. Vaikeus niiden ilmai­se­miseen juontuu yleensä mennei­syy­destä; suoraan lapsuu­desta tai myöhemmin tapah­tu­neesta traumasta. Traumaat­tisen lapsuuden vaiku­tukset tulevat hyvin esille novel­lissa “Sister”, joka on kokoelman ainoa novelli, jossa Lucy itse esiintyy. Hän on tullut käymään lapsuu­den­ko­dissaan vuosi­kausien jälkeen ja paikalla ovat hänen siskonsa ja veljensä, joista jälkim­mäisen näkökul­masta tarinasta kerrotaan. Keskus­telut sisarusten kanssa ja lapsuuden muistelu kuitenkin palaut­tavat lapsuusajan kurjat muistot niin voimak­kaasti Lucyn mieleen, että hän saa rajun paniik­ki­koh­tauksen ja joutuu lähtemään.  

Stroutin teksti on melko vähäe­leistä, mutta kuitenkin erittäin tarkka­nä­köistä. Hän kuvaa henki­lö­hah­mo­jensa ajatuksia ja tunte­muksia tarkasti ja hirveän oival­ta­valla, jopa hyker­ryt­tä­vällä, tavalla. Novellit herät­tivät minussa paljon erilaisia tunteita ja oival­luksia. Strout on myös mestari taval­lisen, vähäpä­töi­sel­täkin vaikut­tavan arkie­lämän kuvaajana. Nautin jokai­sesta kirjan novel­lista suunnat­to­masti enkä osaa valita niistä parasta, mikä ei kyllä ole kovin taval­lista. Harvoin mikään novel­li­ko­koelma on näin tasaisen erinomainen.

Muissa blogeissa: Kirja­luotsi

Helmet-lukuhaaste 2018: 25. Novel­li­ko­koelma  

Elizabeth Strout: Anything is Possible
Viking 2017
254 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.