Type and press Enter.

National Book Award for Fiction 2017: pitkä­lista

Yhden merkit­tä­vimmän amerik­ka­laisen kirjal­li­suus­pal­kinnon eli National Book Awardin tämän­vuo­tiset pitkä­listat on julkis­tettu. Palkinto jaetaan neljässä eri katego­riassa: lasten- ja nuorten­kir­jal­lisuus, runous, tieto­kir­jal­lisuus ja kauno­kir­jal­lisuus. Blogissani olen seurannut vain kauno­kir­jal­li­suuden kategoriaa ja samaan tapaan jatketaan myös tänä vuonna. Katego­rioiden nimiä klikkaa­malla pääset kuitenkin katsomaan myös näiden muiden kirjal­li­suuden lajien pitkä­listoja.
Kauno­kir­jal­lisuus-kategorian ehdok­kaana ovat seuraavat kymmenen kirjaa:
Elliot Ackerman: Dark at the Crossing
Rakkaus­tarina Turkin ja Syyrian rajalta.
Daniel Alarcón: The King is Always Above the People : Stories
Poliit­tinen novel­li­ko­koelma maahan­muu­tosta, murtu­neista unelmista, Los Angelesin jengeistä ja latina­lai­sa­me­rik­ka­lai­sista ihmisistä.
Charmaine Craig: Miss Burma
Toiseen maail­man­sodan aikaiseen Burmaan ja sen jälkeisiin sisäl­lis­sodan vuosiin sijoittuva tarina ihmisistä sodan keskellä ja siitä, miten Burmasta tuli lopulta itsenäinen valtio.
Jennifer Egan: Manhattan Beach
Romaani toisen maail­man­sodan aikai­sesta New Yorkista, järjes­täy­ty­neestä rikol­li­suu­desta, naissu­kel­ta­jasta ja salai­suuk­sista mennei­syy­dessä.
Lisa Ko: The Leavers
Yhdys­val­toihin ja Kiinaan sijoittuva romaani eri kulttuu­reista, menetyk­sistä ja juuret­to­muuden tunteesta.

Min Jin Lee: Pachinko
Sukusaaga, joka seuraa yhden perheen tarinaa aina 1900-luvun alun Koreasta lähtien.
Carmen Maria Machado: Her Body and Other Parties : Stories
Eri genrejä sekoit­tavia provo­ka­tii­visia novelleja naisten elämästä ja heidän varta­loi­hinsa eri tavoin kohdis­tu­vasta väkival­lasta.
Margaret Wilkerson Sexton: A Kind of Freedom
Rasismin ja rotue­rot­telun perintöä käsit­televä romaani neljästä eri sukupol­vesta New Orlean­sissa.

Jesmyn Ward: Sing, Unburied, Sing
Matka­ro­maani kohtaa nykypäivän Amerikan. Synkkä tarina perhe­si­teistä, vallasta, toivosta ja selviy­ty­mi­sestä.
Carol Zoref: Barren Island
Romaani New Yorkin Barren Islan­dilla asuvista ja sen tehtaissa työsken­te­le­vistä ihmisistä, useista eri maista ja kulttuu­reista tulevista maahan­muut­ta­jista ja 1900-luvun alkupuo­liskon Ameri­kasta.
––
Mielen­kiin­toinen kymme­nikkö, jonka teemat ovat selkeät: monikult­tuu­risuus ja maahan­muutto. Lähes kaikki ehdokkaat käsit­te­levät näitä teemoja tavalla tai toisella – osa nykyhetken, osa histo­rial­li­sesta ja osa molem­mista perspek­tii­veistä käsin. Merkil­le­pan­tavaa on lisäksi se, että vain kaksi kymme­nestä ehdokas­kir­jai­li­jasta on miehiä (nimistä päätellen). Kerrankin näin päin! Tänä vuonna mukana on neljä esikois­kir­jai­lijaa: Lisa Ko, Carmen Maria Machado, Margaret Wilkerson Sexton ja Carol Zoref. Kaksi ehdokasta, Jesmyn Ward ja Jennifer Egan, ovat olleet myös aikai­semmin ehdolla NBA:n saajiksi ja Ward jopa voittanut palkinnon vuonna 2011.
Olen kiinnos­tunut eniten Jennifer Eganin Manhattan Beachista (Aika suuren hämäyksen jälkeen en ryhtynyt Eganin faniksi, mutta tämä uusin vaikuttaa kiinnos­ta­valta, se on Eganin ensim­mäinen histo­rial­linen romaani), Min Jin Leen Pachin­kosta (Itä-Aasian historia ei ole kaikkein tutuin alue ja sukusaagat kiehtovat), Carmen Maria Machadon novel­li­ko­koel­masta Her Body and Other Parties : Stories (koska eri genret) ja Margaret Wilkerson Sextonin A Kind of Freedo­mista (pienemmän mitta­kaavan ja ehkä vähän syvem­mälle menevä Homegoing?), Jesmyn Wardin Sing, Unburied, Singistä (perheet ja synkkyys) ja Carol Zorefin Barren Islan­dista (päähen­kilönä Barren Island, erottuu muista ehdok­kaista). Eli yli puolet ehdok­kaista puhut­telee jo tässä vaiheessa kisaa, joten toivotaan, että niistä edes jokunen raivaisi tiensä lyhyt­lis­talle ja ehkä jopa voittoon asti.
Mitkä ehdokkaat kiinnos­tavat teitä kaikkein eniten?
Lyhyt­listat julkis­tetaan 4. lokakuuta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 comments

  1. Tuo Jasmyn Wardin romaani kiinnostaa ehdot­to­masti eniten. Pachinko vaikuttaa myös mielen­kiin­toi­selta.

    1. Wardin romaa­nilla on myös todella kiinnostava nimi! Jospa näistä tulisi edes joku lähitu­le­vai­suu­dessa luettua, tuskin kuitenkaan enää tänä syksynä, kun on niin paljon kaikkea muutakin odotta­massa :)

  2. The Leavers ja Pachinko ovat minulla lukulis­tallani. Pachinko on ollut täällä näkyvästi esillä sen julkai­susta lähtien. Nuo muut kirjat ja kirjai­lijat Jennifer Egania lukuun ottamatta eivät ole minulle ennestään tuttuja. Her Body and Other Parties ja A Kind of Freedom alkoivat nyt kiinnostaa esittelysi perus­teella.

    1. Pachinko on minul­lekin alkujaan tuttu joltain kirjal­li­suus­si­vus­tolta tai youtube-videolta eli mikään entuu­destaan tunte­maton kirja ei varmasti ole kyseessä. Egan on myös minulle näistä ainoa ennestään tuttu kirjailija, joten ihan kiva, kun on itselle ihan uusia tyyppejä mukana.

  3. Jostains syystä tuo Daniel Alarcón herätti oman mielen­kiintoni heti. Vaikka eipä nuo muutkaan varsi­nai­sesti huonolta vaikuta!

    1. Eiköhän nämä kaikki viittis lukea tai ainakin kokeilla, että lähteekö :) Joukossa ei ole ainakaan mitään vasten­mie­listä kirjaa mukana.