Type and press Enter.

Katja Kettu, Meeri Kouta­niemi & Maria Seppälä: Finti­aanien mailla

Lääkäri Arne Vainio hoitaa diabe­tes­po­ti­laita Fond du Lacin reser­vaa­tissa. Lyz Jaakola vetää naisten rumpu­ryhmää, joka esittää vanhoja ojibwa-intiaanien lauluja. Jim ja Rebecca Gawboyn koti toimii autis­tisten, hyväk­si­käy­tet­tyjen intiaa­ni­lasten orpokotina. Sue Raker hoitaa mehiläis­ti­laansa Ylä-Michi­ga­nissa. Entinen sekakäyttäjä Shauna Pelto rauhoittuu reser­vaat­tinsa metsässä.

Ehkä mietit, miksi osalla yllä maini­tuista henki­löistä on varsin tutun kuuloiset nimet. He ovat kaikki finti­aaneja, suoma­laisten ja ojibwa-intiaanien jälke­läisiä. Ja juuri heistä ja muista finti­aa­neista Katja KetunMeeri Kouta­niemen ja Maria Seppälän yhteisteos Finti­aanien mailla kertoo.

Finti­aanien mailla vie lukijansa suoraan finti­aa­niuden ytimeen, sen histo­riaan ja nykypäivään. Sen ensim­mäinen puolisko keskittyy kertomaan, keitä finti­aanit ovat, ja miten ja miksi suoma­laiset ja ojibwa-intiaanit kohta­sivat toisensa. Ojibwa-intiaaneja ja suoma­laisia lähen­sivät 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa muun muassa raken­ta­mis­taito, metsä ja sauna, mutta myös köyhyys, sosiaa­linen syrjäy­ty­minen ja alkoholi. Osa asioita, jotka yhdis­tävät meitä vielä nykyäänkin, hyvässä ja pahassa. Oivana tausta­tietona käydään läpi myös sitä, miten suoma­laiset alkujaan päätyivät nykyisten finti­aanien asuin­si­joille Suurten järvien alueelle Pohjois-Amerikkaan, mitä he siellä tekivät ja keitä ojibwa-intiaanit ovat ja millainen on heidän histo­riansa.

Kettu, Kouta­niemi ja Seppälä tekivät kolmen vuoden tutki­mus­matkan Pohjois-Amerikkaan, jolloin he ehtivät löytää, nähdä, kokea ja tuntea hyvin paljon. Kirjan toinen puolisko pohjautuu naisten konkreet­tisiin matkoihin finti­aanien mailla ja sen tutki­musote on enemmän antro­po­lo­ginen ensim­mäisen puoliskon histo­rial­lisen sijaan. Siinä pureu­dutaan (f)intiaanien elämään reser­vaa­teissa nykypäivänä ja histo­riassa, heidän hengel­lisiin tapoi­hinsa ja intiaanien harjoit­tamaan aktivismiin oikeuk­siensa puolesta.

Finti­aanien mailla on sekä visuaa­li­sesti että sisäl­löl­li­sesti komea teos. Siinä on runsaasti Meeri Kouta­niemen varsin henkeä­sal­paavan tunnel­mal­lisia valokuvia, jotka sopivat hyvin kauniin yksin­ker­taiseen ja väljään taittoon. Katja Kettu taas on kirjoit­tanut kirjaan intiaanien kansan­pe­rin­teeseen pohjau­tuvia tarinoita. Niiden funktion näin hieman turhaksi, mutta toki ne vielä syven­sivät intiaanien maail­man­kat­so­muk­sesta ja uskomuk­sista tuotua kuvaa. Nähdäkseni Maria Seppälä on vastannut kirjan muusta tekstistä. Kerronta on paikoi­tellen ehkä hieman kömpelöä, mutta kirjan aihe on sen verran kiinnostava, ettei se liiemmin häirinnyt.

Finti­aanien mailla yhdis­telee sujuvasti mikro- ja makro­tason tutki­musta. Se kertoo nykyajan finti­aa­neista, jotka enemmän tai vähemmän identi­fioivat itsensä kyseiseen perimään, ja heidän päivit­täi­sestä elämästään reser­vaa­teissa. Heidän elämänsä ei useim­miten ole kovin helppoa, mikä juontaa juurensa histo­riaan, alkupe­räis­kan­sojen järkyt­tävään kohteluun, ja kytkeytyy nykypäivän uusiin yhteis­kun­nal­lisiin taiste­luihin. Mutta kirjassa esiin­tyvien ihmisten tarinoissa on kuitenkin myös sitkeyttä (sisua?), lämpöä ja toivoa.

Finti­aanien mailla on tuhti, tärkeä ja äärim­mäisen mielen­kiin­toinen tieto­pa­ketti aiheesta, jota ei olla vielä liiemmin dokumen­toitu. Lämmin suositus.

Muissa blogeissa: Kirjojen keskelläKirja­polkuniLumiomena ja Kulttuuri kukoistaa.

48. Kirja aiheesta, josta tiedät hyvin vähän / Helmet-lukuhaaste 2017

Katja Kettu, Meeri Kouta­niemi & Maria Seppälä: Finti­aanien mailla
WSOY 2016
316 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 comments

  1. Tämähän alkoi kiinnostaa, vaikka olenkin tästä lukenut muutaman kerran aiemminkin kirja­blo­geissa. Jo tuon visuaa­lisen puolen takia tämä täytyy laittaa lukulis­talle, mutta sisäl­tökin kiinnostaa. :)

    1. Tämä oli erittäin mielen­kiin­toinen kirja aiheesta, joka ei liene monelle kovin tuttu. Ja miten kaunis jo esineenä!

  2. Tämä kirja on oikea aarre. Antoisaa, avartavaa ja kiinnos­tavaa luettavaa.

    1. Aarre kuvaa tätä kirjaa hyvin :) Jospa kuuli­simme vielä tästä kolmi­kosta.