Type and press Enter.

Kirja­vuosi 2016: tilastoja ja ensi vuotta

Blogini perin­teisiin kuuluu näin loppu­vuo­desta tarkas­tella, mitä kaikkea sitä tulikaan kuluneen vuoden aikana luettua. Aiemmista vuosista poiketen jaan vuoden koontini kahteen osaan: tilas­toihin ja ensi vuoden suunni­telmiin sekä vuoden parhaimpiin kirjoihin. Ensim­mäisenä on vuorossa tilas­tol­linen katsaus kuluneeseen kirja­vuo­teeni ja ensi vuoden suunni­tel­miini. Huomenna on tarkoitus luoda lista vuoden parhaim­mista kirjoista.
Vuonna 2016 luin yhteensä 74 kirjaa. Koska opintoni ovat jo loppusuo­ralla, ehdin lukea tänä vuonna enemmän kuin koskaan ennen blogini aikana. Viime vuonna luin myös enemmän kuin ennen ja nyt taas selvästi enemmän kuin viime vuonna, jolloin luettujen kirjojen määrä oli 61. Blogiini kirjoitin 72 kirjasta, kaksi kirjaa oli nimittäin graduuni liittyviä teoksia. Luin kyllä enemmänkin graduani varten, mutta jo alkuvuo­desta lähtien päätin olla lisää­mättä niitä luettujen kirjojen listalle, sillä osan olen lukenut ja tulen lukemaan vain osittain tai kurso­ri­sesti ja joidenkin kohdalla olen jo unohtanut luinko ne nyt tasan tarkkaan kannesta kanteen. En ota laskel­missani huomioon kahta lukemaani gradu­kirjaa.
Blogiin asti päässeiden kirjojen osalta sivuja kertyi yhteensä 22 197, joista keskiarvo on 308 sivua per kirja. Luetta­vaksi kertyi siis vaihte­le­vasti niin ohuita kuin paksu­jakin kirjoja. Sivumää­räl­li­sesti paras lukujakso oli heinä­kuusta syyskuuhun ulottuva aikaväli, mikä ei ole yllätys, sillä ehdin kesätöiden aikana ja niiden päätty­misen jälkeen lukea erikoisen paljon, kun taas loppu­vuosi on ollut lukemisen suhteen heikointa aikaa, sillä gradun kirjoit­ta­minen on vienyt paljon aikaa.
En tietoi­sesti valitse luetta­vakseni naisten tai miesten kirjoit­tamia kirjoja, mutta on ihan mielen­kiin­toista katsoa, miten osuus sukupuolten kesken jakautui tänä vuonna. Luin naisten kirjoit­tamia kirjoja 36 kappa­letta, miesten 32 kappa­letta ja kirjoja, joiden kirjoit­tajan sukupuoli ei ole tiedossa (= Elena Ferrante), neljä kappa­letta. Lähes joka vuosi olen lukenut hieman enemmän naisten kirjoit­tamia kirjoja kuin miesten eli niin myös tänäkin vuonna.

Ulkomaa­laisia kirjoja luin tänä vuonna 53 kappa­letta, kotimaisten osuus jäi vain 19 kirjaan. Tosin selkeästi näin päin se on aina ollutkin. Olen aina lukenut enimmäkseen euroop­pa­laista, britti­läistä ja amerik­ka­laista kirjal­li­suutta, mutta tänä vuonna mukaan on alkanut hiipiä myös aasia­laista kirjal­li­suutta. Mistään suuresta kirjai­lijan kotimaahan liitty­västä muutok­sesta ei voida puhua, mutta kiinnos­tu­miseni aasia­lai­sesta kirjal­li­suu­desta ilahduttaa itseä­nikin.
Luen kirjani edelleen suurim­maksi osaksi omalla äidin­kie­lelläni. Suomeksi kirjoi­tettuja tai suomen kielelle käännettyjä kirjoja luin yhteensä 51 ja englan­nin­kie­lisiä (alkukie­lisenä tai käännöksenä) luin yhteensä 21 kirjaa. Suhteel­li­sesti määrä on suunnilleen sama kuin viime vuonna.
Suurin osa lukemistani kirjoista on julkaistu 2000-luvulla. Vuoden 2016 uutuuksia (alkupe­räisen julkai­su­vuoden perus­teella, ei tänä vuonna julkaistuja käännöksiä) luin 14 kappa­letta. Vanhempia, mutta kuitenkin 2000-luvulla kirjoi­tettuja kirjoja luin yhteensä 47 kappa­letta. 2000-lukua vanhempien kirjojen osuus on siten 11 kappa­letta. Vanhin lukemani kirja oli Sofokleen näytelmä Kuningas Oidipus, joka on esitetty tiettä­västi ensim­mäisen kerran noin vuonna 429 eaa.
Lopuksi on vielä hauska katsoa, mikä oli lukemieni kirjojen alkuperä eli mitä kautta ne päätyivät luetta­vakseni. Olin hyvin ahkera kirjas­ton­käyttäjä, sillä peräti 53 kirjaa oli kirjas­to­lainoja. Arvos­te­lu­kap­pa­leita ja yhteis­työssä saatuja kirjoja luin 17 kappa­letta. Vain kaksi luetuista kirjoista oli omasta hyllystäni, itse ostettuja tai lahjaksi saatuja, mikä on kyllä aivan liian vähän.
Ensi vuodelle minulla ei ole suuria suunni­telmia. Toki henki­lö­koh­tai­sessa elämässäni tapahtuu suuria, sillä aion viimein valmistua filosofian maiste­riksi. Tuleva työti­lanne huolettaa, mutta täytyy yrittää pysyä optimis­tisena – olen valmis tekemään mitä vain, kunhan se edes jollakin tavalla liittyisi omaan alaani.
Lukemisen ja blogini kannalta suunni­telmani ovat maltil­liset. Kuluneen vuoden luettuja kirjoja läpikäy­dessäni panin merkille, että luin kyllä enemmän novelleja ja sarja­kuvia kuin viime vuonna, mikä oli siis tämän vuoden tavoit­teitani, mutta vieläkin paremmin olisi voinut mennä. Jatkan tätä tavoi­tetta myös ensi vuonna. Reader, why did I marry him? -blogin novel­li­haaste, johon tartuin heti kun se lansee­rattiin marras­kuussa, kannustaa myös novellien lukemiseen ensi vuodenkin aikana. Tarkemmin tämän vuoden tavoit­teideni saavut­ta­mi­sesta kirjoitan vuoden viimeisen neljän­neksen koosteessani, joka menee ensi vuoden alkupuo­lelle.
Tilas­toista kävi ilmi sellainen ikävä seikka, että luin kuluneen vuoden aikana vain kaksi kirjaa omasta hyllystäni. Se on ihan kamalan vähän! Ostin vuoden aikana jonkin verran uusia kirjoja, mutta en lukenut niistä vielä yhtäkään. Olen ollut koko vuoden jumissa kirjas­to­lai­nojeni kanssa (= niitä kertyy aina ihan liikaa), mikä sekin on tietysti ihan kiva asia, mutta omissakin hyllyissä olisi paljon mielen­kiin­toista luettavaa. Ensi vuonna aion ryhdis­täytyä ja yrittää lukea edes kerran kuussa jonkin oman hyllyni eli omaksi ostetun tai lahjaksi saadun kirjan. En tee tästä mitään viral­lista haastetta itselleni, mutta yritän pitää asian koko ajan mielessäni.
En koskaan pahemmin osallistu minkään­laisiin (yhtei­söl­lisiin) lukuhaas­teisiin ellei omia yksityisiä tavoit­teitani oteta lukuun. Ensi vuonna aion kuitenkin tarttua tänään julkaistuun vuoden 2017 Helmet-lukuhaas­teeseen, jossa on tarkoi­tuksena lukea 50 kohdan lista läpi. Aika moni listan kohdista tullee täytettyä puoli­va­hin­gos­sakin, joten uskon haasteeseen osallis­tu­misen olevan varsin rentoa. Teen ensi vuoden puolella Helmet-lukuhaas­teesta oman postauksen, johon tulen merkit­semään siihen luetut kirjat.
Lisäksi kirjal­li­suus­pal­kin­to­kat­saukset jatkuvat tuttuun tapaan myös ensi vuonna. Heti tammikuun alussa onkin luvassa Costa Book Awardsin lyhyt­lis­tojen voittajat.
Tiivis­tettynä voisi siis sanoa, että ensi vuonna aion yhä yrittää lukea enemmän novelleja ja sarja­kuvia, lukea enemmän oman hyllyni kirjoja, osallistua Helmet-lukuhaas­teeseen ja jatkaa kirjal­li­suus­pal­kin­to­kat­sausten tekoa samaan tapaan kuin tähänkin asti. Toki aion myös lukea mahdol­li­simman paljon loistavia kirjoja, se on ikuisuus­ta­voit­teeni.
Jos olette jo ehtineet tilas­toida kulunutta kirja­vuotta, löytyikö sieltä jotain yllätyksiä, positii­visia tai negatii­visia? Entä mitä tavoit­teita teillä on ensi vuodelle?
Palaan vielä huomenna vuoden parhaimpien kirjojen kanssa!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

26 comments

 1. Minä luin myös itse enemmän kirjoja kuin aiempina vuosina, 69 on on luettu kokonaan ja yhden ehtinen saattaa vielä loppuun ennen kuin vuosi vaihtuu. :) Ehdot­tomia lemppa­reita on ollut Tove Janssonin aikuis­tuo­tannon kirjat, joihin olen vasta tänä vuonna tutus­tunut. Williamsin Stoner oli myös yksi vuoden vahvimpia, samoin Murakamin Miehiä ilman naisia -novel­li­ko­koelma. Novellit ovat nyt vieneet muutenkin tuon haasteen ansiosta mennessään, niitä aion lukea ensi vuonnakin ja paljon! :)

  1. Niin kuin sinul­lakin taisi olla, minul­lakin on tällä hetkellä neljä kirjaa yhtä aikaa kesken ja tuskin yhtäkään niistä saan enää tämän vuoro­kauden aikana luettua loppuun. Tosin yhden päätin jättää nyt suosiolla kokonaan kesken. Joten lukema jää tuohon 74 kirjaan. Ihanaa, että ehti lukea vuoden aikana niin paljon!

   Oi ei, Tove Jansson! Olen lukenut hänen aikuisten kirjoistaan vain Kesäkirjan, mutta pitäisi lukea paljon lisää. Hänellä olisi niitä novel­le­jakin paljon, joten niitä saisi samalla novel­li­haas­teeseen. Pitääpä yrittää muistaa ensi vuonna! Ja ihanaa, että sinäkin luet ensi vuonna paljon novelleja.

 2. Minäkin juuri väsäilen omia tilas­tojani, yllät­tävää oli se, että miesten ja naisten kirjoit­tamia kirjoja oli lähes saman verran, vaikken minäkään ole asiaa mitenkään ikinä miettinyt valitessani luettavia kirjoja. Yllätyin myös positii­vi­sesti siitä, miten paljon olinkaan lukenut omasta hyllystäni, toisaalta taas ostamieni kirjojen määrä kauhis­tutti. :D Muiden tekemiä listauksia on kyllä hauska lukea! Hyvä postaus. :)

  1. Muistaakseni yhtenä blogi­vuonna luin enemmän miesten kuin naisten kirjoit­tamia kirjoja, mutta muuten on tainnut aina olla hieman naisten eduksi. Aika tasoissa kuitenkin on menty.

   Voi vitsit, mua niin ärsyttää, kun omat kirjat jäivät tänä vuonna sinne hyllyyn, etenkin ne uudet. Vasta näiden tilas­tojen myötä tajusin koko asian :D Kyllähän ne kirjat sieltä onneksi löytyvät ja ovat koko ajan saata­villa ja ihan kiva tukea kirjas­toakin, mutta silti. Ens vuonna on pakko korjata tilanne!

   Nämä vuoden koosteet ovat kyllä aina tosi kivoja luettavia, täytyy tänään vierailla vielä lopuis­sakin koosteita tehneissä blogeissa :)

 3. Minulla on hyvin saman­suun­taiset tavoitteet: oma hylly, novellit, sarja­kuvat ja Helmet :) Kiitos sinulle palkin­to­kat­sauk­sista, ne ovat aina yhtä mielen­kiin­toisia ja on kiva seurata, mitkä kirjoista yltävät meille käännöksinä ja millä aikatau­lulla!

  1. No meilläpä on saman­laiset suunni­telmat ensi vuodelle, mutta ei ihme, koska ne ovat oikein hyviä suunni­telmia :)

   Kiitos! Kiva, että palkin­to­kat­saukset ilahdut­tavat. Niistä saa jonkin­laista osviittaa siitä mitä muualla julkaistaan, jos ulkomaa­laisia uutuuksia ei muuten juuri seuraa, ja mitä voidaan mahdol­li­sesti suomentaa. Aika hyvin ko. palkin­tojen ehdok­kaita ja voittajia onkin tullut suomeksi tässä viime vuosina.

 4. Ihan uteliai­suu­desta laskin mies- ja naiskir­jai­li­joiden osuuden ja loppu­tulos oli se mitä arvelinkin eli 2/3 naiskir­jai­li­joita. Ensi vuoden tavoit­teena onkin kohottaa mieskir­jai­li­joiden osuutta, olenhan vahvasti tasa-arvon kannalla :) /Mari

  1. Hyvä tavoite :) Minäkään en pyri ainakaan tietoi­sesti lukemaan joko naisten tai miesten (tai jokin muu sukupuoli) kirjoit­tamia kirjoja, kirjai­lijan sukupuo­lella ei sinällään ole merki­tystä. Toki naiset saattavat osata kirjoittaa mielen­kiin­toi­semmin juuri naisiin ja miehet miehiin liitty­vistä asioista, ja osa naisten kirjoista saattaa olla siksi minulle samas­tut­ta­vampia, mutta lähden kuitenkin lukemaan kirjaa ennak­ko­luu­lot­to­masti mietti­mättä sen tarkemmin kirjai­lijan sukupuolta, tarina ja koko sisältö on kuitenkin tärkein :)

 5. Tosi kiva ja kattava kooste. Saa nähdä miten paljon jaksan itse tilas­toida lukemisia, mutta tuo olisi mielen­kiin­toinen, että miltä aikakau­delta kirjat ovat. Hyvää uutta vuotta ja lukuiloa vuodelle 2017!
  Tiia

  1. Joo, se on aina kiva tsekata, vaikka tietääkin, että enimmäkseen sitä tulee luettua 2000-luvulla julkaistuja kirjoja. Olisi kyllä tarkoitus yrittää lukea vähän laajemmin 1900-luvulta peräisin olevia teoksia, joitakin lukematta jääneitä moderneja klassi­koita esimer­kiksi.

   Kiitos samoin teille molem­mille!

 6. Luin 76 kirjaa. Muuta en sitten tilas­toi­nutkaan :) Tavoit­teenani on lukea suoma­laisia kirjoja ja osallistua HelMet lukuhaas­teeseen.

  1. Suunnilleen siis samoissa lukemissa ollaan :) Tilas­toi­minen ottaa kyllä oman aikansa, onneksi minulla oli Goodreads ja blogini neljän­nes­vuo­sit­taiset koosteet apuna, ilman niitä olisin tuskin jaksanut esimer­kiksi laskea kokonais­si­vu­määrää.

   Mainiot tavoitteet!

 7. Kattava kooste! Olet ehtinyt lukea todella paljon. Itse olen tyyty­väinen, jos saan edes sen 50 kirjaa täyteen. Arki oli tänä vuonna ehkä liiankin kiireistä. Helmet-haasteen aion minäkin ottaa rennolla otteella vastaan — tärkeintä on lukea sitä, mikä tuntuu oikealta juuri nyt.

  Onnea valmis­tu­misen johdosta! Se on iso askel uuteen. Muistan, kuinka itselle se tuntui lähes pelot­ta­valta hypyltä. Löydät paikkasi varmasti!

  1. Hämmäs­tyttää itseä­nikin, että ehdin loppujen lopuksi lukea näinkin paljon. Aikai­sempina vuosina en ole ehtinyt, vaan määrä on ollut suunnilleen 50–60 välillä. Mutta nyt on ollutkin enemmän vapaa-aikaa opinnoista, kun olin vain viime vuoden alussa kuukauden työhar­joit­te­lussa, sitten tein kuukauden mittaisen työkeikan, olin kesän töissä ja nyt loppu­vuonna paneu­tunut tarkemmin graduun. Töiden aikana en jaksanut edes ajatella opintoja, joten ehdin sitten lukea enemmän. Mutta tulevan vuoden alku on sitten varmaan taas kiirei­sempää aikaa gradua viimeis­tel­lessä.

   Kiitos! Kyllähän se vähän kauhis­tuttaa hypätä ikään kuin tunte­mat­tomaan. Olen toki tehnyt töitä ennen opintoja ja opintojen aikana, mutta en mitään vakituisia hommia, joten olen melkein aina ollut opiskelija. Nyt pitäisi sitten alkaa ihan oikeaksi aikui­seksi ja löytää vähän pysyvämmät työym­pyrät. Lohdut­taudun sillä, että aika moni muukin taitaa olla nyt vähän ahdis­tunut työelämään siirty­mi­sestä.

 8. Ihan vilpit­tö­mästi ihailen ihmisiä, kuten sinä, jotka pystyvät näin hienoon tilas­tointiin. Mulle se on jotenkin täysin mahdo­tonta. En ole enää edes kirjannut sivumääriä ylös, vaikka kaipa ne tuolta Goodread­sistä aika helpolla saisi.

  2015 luin jotain 115 kirjaa ja tänä vuonna luvuksi tulee 98. Yksi on just loppusuo­ralla. Tosin luin sitten kaksi kirjaa tänä vuonna kahteen kertaan, joten en tiedä, pitäisikö ne laskea yhteen vai erikseen.

  Sulla on aina hirmu mielen­kiin­toisia kirjoja ja ne sun palkin­to­kat­saukset on mahtavia. Minä listaan edelleen Baileysin, mutta nuo muut sitten tutkin sulta. :D

  Onnea opintojen loppuun saatta­mi­sesta ja myös työn hakuun ja hyvää uutta vuotta!

  1. Eräänä vuonna tein jopa hienot piirakat ja kaikki, mutta viime aikoina olen saanut graduai­neis­toani pyöri­tel­lessä taistella excelin kanssa niin paljon, että en tänä vuonna edes haaveillut moisesta :D Minulla tilas­toin­nissa auttoi tosiaan Goodreads ja neljän­nes­vuo­sittain tekemäni koosteet. Jälkim­mäisiin merkkaan aina ylös koko kauden kirjojen yhteis­si­vu­määrän, joten niistä ne on helppo poimia tähän vuoden koostee­seenkin. Goodread­sissa sivumäärät on saatettu merkitä eri tavoin tai jopa väärin, niin en luota siihen niiden suhteen.

   Noin sata kirjaa on kyllä hyvä määrä, sellainen, johon itsekin vielä pystyisin ilman, että lukeminen menisi pikalu­vuksi.

   Kiitos samoin, ensin siis mielen­kiin­toi­sista kirjoista. Saan sinunkin blogistasi kuukausittain ihan hirmu hyviä vinkkejä!

   Ja kiitos toivo­tuk­sistasi, hyvää uutta vuotta myös sinne!

 9. Tarkka tilas­tointi ei ole minun juttuni, mutta muiden blogeista niitä on kiva tutkia. Tyydyin Goodreadsin tuottamaan dataan. 19 kirjaa nousi ylitse muiden eli annoin niille täydet 5 tähteä. Kun listaa katselin, se tuntui “oikealta” eli kyllä siinä vuoden parhaat kirjat olivat. Ensi vuodelle en ole asettanut mitään erityisiä tavoit­teita, mutta Helmet-listan koetan saada täytettyä. :)

  Onnit­telut gradun saami­sesta päätökseen ja valmis­tu­mi­sesta!

  1. Goodreadsin kooste on myös hauska :) Oletkin lukenut paljon hyviä kirjoja, jos 19 kirjaa sai viisi tähteä. Minulla sellaisia kirjoja taisi olla vain neljä, mutta moni sai sitten jo neljä tähteä.

   Mukavaa, että moni on lähtenyt mukaan Helmet-lukuhaas­teeseen!

   Kiitos paljon, eiköhän se valmistu tässä kevään aikana, ei nyt vielä vuoden alussa, mutta toivot­ta­vasti mahdol­li­simman pian kuitenkin ja siinäpä se sitten alkaisi olla, koko tutkinto kasassa :)

 10. Mielen­kiin­toinen kooste! Minulla on ollut sama tilanne koko vuoden, eli olen ollut jumissa kirjas­to­lai­nojen (ja nyt syksyllä myös muutaman pyytämäni arvos­te­lu­kap­paleen) kanssa, joten omia kirjaos­toksia on tullut luettua harmil­lisen vähän. Ensi vuonna lupaan minäkin korjata sitä puolta. Moni kuulostaa lähtevän Helmet-haasteeseen, ja tuo lista vuodelle 2017 onkin kyllä kivan oloinen, joten laitan harkintaan minäkin :)

  1. Ajattelin käydä heti ensi viikolla kirjas­tossa palaut­ta­massa ison kasan kirjoja, niitä lukemat­to­miakin, niin eivät­pähän enää ahdista :D Ja sitten maltil­li­semmin ensi vuosi.

   Helmet-haasteen ensi vuoden lukulista vaikuttaa myös olevan helpompi kuin tämän­vuo­tinen oli, joten on helpompi lähteä mukaan :)

 11. Mielen­kiin­toiset tilastot, minusta on tullut ihan tilas­tofriikki. Paljon käytät kirjastoa oman hyllyn “kustan­nuk­sella”. Minunkin piti listata luettujen kirjojen alkuperä eli kirjasto vai oma hylly, mutta unohdin. Noh, täytyy mielen­kiin­nosta laskea se itselle tiedoksi. :D

  Nyt siirryn tsekkaamaan sinun tämän vuoden lukuhelmet :)

  1. Tilastot ja kaiken­laiset listat ovat tosi kivoja! Vielä kun olisi jaksanut vääntää excelillä hienot käppyrät, mutta ei kiitos, olen saanut tarpeekseni excelistä graduai­neiston pyörit­telyn seurauksena :D

   Kirjastoja on mukava tukea lainaa­malla sieltä ahkerasti, mutta nyt on lähtenyt vähän käsistä tämä homma, kun lainoja on kerralla ihan liikaa enkä kyllä millään ehdi lukea niitä kaikkia, vaikka uusin ne ihan tappiin asti. Käyn kyllä heti ensi viikolla palaut­ta­massa ison kasan kirjoja ja sitten mietin, miten parhaiten tasapai­noi­lisin lainojen ja oman hyllyn kirjojen kanssa.

 12. Hieno listaus! Itse en ole ehtinyt katsoa vielä yhtään omia tilastoja, ne jää vielä hetkeksi siis pimentoon kaikilta. Saa nähdä milloin kerkeän tehdä koosteen, mutta ehdot­to­masti sellainen on tulossa! Tuo oman hyllyn kirjojen määrä kiinnostaa kyllä omallakin kohdalla, en muista ihan kovin montaa lukeneeni, mutta silti ehkä jopa enemmän mitä aiempana vuonna… Siinä täytyy itsekin joka tapauk­sessa tsempata ensi vuonna :)

  Ihanaa uutta vuotta ja onnea opintoihin! :)

  1. Jee, kiva päästä katsomaan sitten sinunkin vuoden koosteesi! Toivot­ta­vasti sinulla kävi paremmin omien kirjojen lukemisen suhteen :D Täytynee varmaan ihan käydä nuo hyllyt läpi ja tehdä jonkin­lainen tbr-lista kirjoista, jotka voisin lukea ensi vuoden aikana.

   Kiitos samoin, onnel­lista uutta vuotta!

 13. Paljon olet ehtinyt lukea sinäkin! Kiinnos­tavia nämä tilastot aina. Omani teen tosiaan myöhemmin, kuten taisin jo toiseen postauk­seesi mainita :D

  1. Ihanaa, että ehdin :) Tulen sitten katsomaan, miltä sinun tilastosi näyttävät!