Type and press Enter.

Janet Ellis: The Butcher’s HookJanet Ellisin esikois­ro­maani The Butcher’s Hook päätyi luettavien listalleni muistaakseni jonkun kirjav­log­gaajan suosi­tuk­sesta. Sattu­moisin kirja löytyi kirjas­tosta, lasten- ja nuorten­osas­tolta, joka näin jälki­käteen tuntuu oudolta luoki­tuk­selta, sillä The Butcher’s Hook on melko hurja kirja.
Tarina sijoittuu vuoden 1763 Yrjöjen aikaiseen Lontooseen. 19-vuotias keski­luok­kai­sessa perheessä varttunut Anne Jaccob on juuri saanut pikkusiskon, mutta uusi vauva ei korvaa parin vuoden iässä kuollutta pikku­veljeä. Lisäksi Annen äidin huomio on nyt vain vauvassa, Annen isää ei tunnu kiinnos­tavan muu kuin raha eikä Anne ole sosiaa­li­sesti kovinkaan taitava, joten hänen elämänsä on aika yksinäistä ja tylsää. Sitten hän tapaa teuras­tajan pojan ja rakastuu, alkaa suorastaan himoita tätä. Alempaan yhteis­kun­ta­luokkaan kuuluvaan mieheen rakas­tu­mi­sessa on omat ongel­mansa ja lisää ongelmia aiheuttaa Annen isän aikomus naittaa tyttä­rensä paljon vanhem­malle, varak­kaalle ja hyvin epämiel­lyt­tä­välle miehelle. Anne ei aio alistua isänsä tahtoon, hän ei aio sallia minkään seistä onnensa tiellä. Ei, vaikka se tarkoit­taisi rajujakin toimen­pi­teitä.
Anne on henki­lö­hahmo, johon en kovin usein törmää histo­rial­li­sissa romaa­neissa. Mieleeni tulevat lähinnä Sarah Watersin romaanien vahva­tah­toiset, itsenäiset naiset, mutta Annessa on jotain muutakin. Perik­sian­ta­mat­tomuus ja vahvuus yhdis­tet­tyinä pakko­miel­tei­syyteen ei nimittäin ole hänelle eduksi. Annen käyttäy­ty­mistä ja toimia selittää toki myös mennei­syyden trauma­ti­soivat tapah­tumat, joista yksi on rakkaan pikku­veljen menet­tä­minen. Anne on kiehtova ja virkis­tävän erilainen, mutta häikäi­le­mätön ja ällöttävä henki­lö­hahmo. Usein pidän kirjal­li­suu­dessa Annen kaltai­sista hahmoista, jos ne vain ovat uskot­tavia ja toteu­tettu hyvin. Anne on niitä molempia, mutta silti hän on vähän liian ärsyttävä, mikä vaikutti lukuko­ke­muksen miellyt­tä­vyyteen.
The Butcher’s Hook on aika makaaberi kirja ja siksi ihmet­telen (edelleen), miksi se on sijoi­tettu kirjas­tossa lasten- ja nuorten­osas­tolle, sillä lasten- tai nuorten­kirja se ei ole. Yksityis­koh­taiset kuvaukset seksistä, rajusta väkival­lasta, verestä ja eläinten teuras­ta­mi­sesta ovat melko rajua luettavaa herkem­mälle aikui­sel­lekin.
Ellis kertoo kirjan lopussa valin­neensa tarinan tapah­tu­ma­vuo­deksi Yrjöjen ajan vuoden 1763, sillä aikakausi ja sen tunnelma kiehtovat häntä, ja sinä vuonna ei tapah­tunut mitään erityisen merkit­tävää. Luulen Ellisin halunneen kertoa mahdol­li­simman vähän histo­rial­li­sesta konteks­tista ja sitäkin enemmän Annesta. Se toimii hyvin, sillä en oikeastaan jäänyt kaipaamaan tapah­tumien sen kummempaa sitomista aikaan. En ole 1700-luvun Britannian asian­tuntija, joten en tiedä tai ainakaan muista, oliko tarinassa mitään, mikä olisi vihjannut sen sijoit­tuvan juuri vuoteen 1763 tai edes 1700-luvun jälki­puo­lis­kolle, mutta se ei haitannut. Toki Ellis kuvaa aikaa esimer­kiksi ympäristön, tapojen ja käyttäy­ty­misen kautta, joten tarina ei kuitenkaan kellu täysin tyhjiössä.
The Butcher’s Hook oli lopulta risti­rii­tainen lukuko­kemus. Pidin tarinasta, pidin makaa­be­riu­desta, pidin ja en pitänyt Annesta, joista jälkim­mäinen oli kenties suurin ongelma. Romaani on paikoi­tellen vähän junnaava, joten siinä olisi ollut myös pientä tiivis­tä­misen varaa. Varsin mielen­kiin­toinen romaani, kuitenkin.
––
Janet Ellis: The Butcher’s Hook
Two Roads 2016, 347 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 comments

  1. Kuulos­taapa erikoi­selle kirjalle, eikä tosiaan kyllä lasten- tai nuorten­kir­jalle. Tämän lukemista voisin ajatella, tuollaiset rasit­ta­vatkin henki­lö­hahmot kiinnos­tavat ja juoni kuulostaa aika jännälle. Varmaan en lähde tätä etsimällä etsimään mistään, mutta jos joskus hyvään aikaan tulee vastaan niin mikä ettei :)

    1. Kannattaa kokeilla, jos tulee joskus sopivasti vastaan :) En muista, oletko lukenut Sarah Watersia, mutta jos olet, niin tää on aika hyvä erityi­sesti sen tyyppisen kirjal­li­suuden janoon.